GDPR

I.

Základné ustanovenia

1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je Pavel Krupa, Bezručova 74/4, 408 01 Rumburk, IČO: 86727974, DIČ: CZ 7910092388 (ďalej len "prevádzkovateľ").

2.    Kontaktné údaje Správcu sú

adresa: Bezručova 74/4, 408 01 Rumburk

email: info@vk-vysavace.cz

telefón: +420 602 287 567

3.    Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4.   Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.

2.    Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje o plnení zmluvy.

 

 

III.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

1.    Zákonný dôvod spracúvania osobných údajov je

-       plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b)

-       oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f)

-         váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti pri absencii objednávky tovaru alebo služieb.

2.    Účelom spracúvania osobných údajov je

-           zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových činností.

3.   Dochádza k  automatickému individuálnemu rozhodovaniu zo strany správcu v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

1.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najviac však 10 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2.    Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.   Príjemcovia osobných údajov sú osoby

-       podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zmluvy,

-       poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu (http://www.vk-vysavace.cz) a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

-       poskytovanie marketingových služieb.

2.   Prevádzkovateľ má v úmysle[  preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

1.    Na základe podmienok stanovených v GDPR máte

-         právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,

-         právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.

-         právo na výmaz osobných údajov podľa článku 17 GDPR.

-         právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR; a

-         právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

-         právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.  

2.    Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov.

 

VII.

Zásady ochrany osobných údajov

1.    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

2.    Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1.   Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2.     Zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3.    Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.